Advert
Bu haber 03 Şubat 2018 12:34:11 Tarihinde eklenmiştir.

O Akaryakıt İstasyonu İhaleye Çıkarılıyor

O Akaryakıt İstasyonu İhaleye Çıkarılıyor

O Akaryakıt İstasyonu İhaleye Çıkarılıyor

Isparta Belediyesi uzun uğraşlar sonrası Antalya yolu üzerindeki Opet Benzin istasyonunu kiralama ihalesine çıkıyor.

Isparta Belediyesince yayınlanan ihale ilanı şöyle;

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Aşağıda dökümü yazılı olan; Gülcü Mahallesi 5693 Ada 1 Parsel 104 B Pafta 6.956,09 m2’lik alandaki binanın ticari alan ve akaryakıt-LPG amaçlı bina olarak kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre açık artırma usulü ile 06/02/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkılacaktır.
2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
2.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
2.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
2.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
2.1.5 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
2.1.6. İstekliler için ;
a) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve sözleşme süresi boyunca geçerli olan Bayilik ( istasyonlu ) Lisans Belgesi , belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
b) Dağıtıcılar için : T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına Sahip Akaryakıt Şirketi olduğuna dair belge , belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
2.1.7.Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
2.1.8. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler
2.1.9. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge
2.1.10. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.
3 . İhale şartnamesi , mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR BÖLÜMÜ adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (BinTürk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhalenin muhammen bedeli yıllık 650.000,00TL (Altıyüzellibintürklirası) olup, muhammen bedelin % 3 ü oranında 19.500,00 TL ( Ondokuzbinbeşyüztürklirası) geçici teminat vereceklerdir.
6. Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

 
Etiketler
Yorum Yap
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
5°C / 2°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:27
Güneş
07:56
Öğle
12:58
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:10
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz.?